Regulamin

REGULAMIN PORTALU

1. Portal parkinarodowe.edu.pl (zwany dalej „Portalem”) powstał w ramach projektu pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”. Portal jest adresowany zarówno do pracowników parków i innych przedstawicieli służb ochrony przyrody w Polsce, którym ma służyć do wymiany poglądów i doświadczeń, jak i do szerszego kręgu osób zainteresowanych najcenniejszymi przyrodniczo obszarami w naszym kraju.

2. Wydawcą oraz Administratorem Portalu jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
ul. Erazma Ciołka 13,  01-445 Warszawa.

3. Niniejszy Regulamin  Portalu określa zasady funkcjonowania Portalu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Portalu. Postanowienia Regulaminu Portalu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. W ramach Portalu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.

5. Wszelkie prawa do Portalu oraz do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska - ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Narodową Fundację Ochrony Środowiska - są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie, europejskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402), ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe  (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

6. Wydawca Portalu ma  prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku naruszenia Regulaminu  lub przepisów prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego przez użytkownika. Jeżeli naruszenie niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa spowoduje wyrządzenie szkody osobom trzecim, użytkownik jest zobowiązany do naprawienia tych szkód, jeżeli osoba poszkodowana wystąpi o odszkodowanie do Wydawcy, a ponadto użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Wydawcę Portalu z tej przyczyny, a w szczególności kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego.

REGULAMIN FORUM PORTALU

1.Forum Portalu (zwane dalej „Forum”) jest wyodrębnioną z serwisu internetowego www.parkinarodowe.edu.pl częścią, która służy do prowadzenia dyskusji, wymiany myśli, poglądów i opinii pomiędzy Użytkownikami na tematy związane z ochroną środowiska.

2. Zasady funkcjonowania Forum określa Regulamin Form Portalu (zwany dalej „Regulaminem Forum”). Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

a) Administrator Forum- osoba prowadząca i zarządzająca Forum,

b) Moderator Forum - osoba prowadząca dyskusję oraz strzegąca porządku w powierzonym dziale Forum. Moderator posiada uprawnienia modyfikacji zawartości powierzonego działu Forum, usuwania treści niezwiązanych z tematyką Forum bądź sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,

c) Dział Forum - wyodrębniona z całości część Forum ze względu przeznaczenie i zawartość merytoryczną,

d) Użytkownik Forum - osoba, która została zarejestrowana na Forum, mająca prawo do przeglądania zawartych na Forum treści oraz rozpoczynania nowych wątków,

e) Wątek - dyskusja w określonym temacie,

f) Post - wiadomość wysyłana przez użytkownika do określonego wątku,

g) Logowanie - proces identyfikacji użytkownika Forum przez system informatyczny na podstawie nazwy użytkownika oraz używanego przez niego hasła.

3. Użytkownikiem Forum może zostać wyłącznie pracownik parku narodowego, który zarejestruje się na Forum. Rejestracja Użytkowników odbywa się na oznaczonej stronie internetowej Forum. Podczas rejestracji wymagane jest podanie: imienia i nazwiska, nazwy parku narodowego w którym Użytkownik pracuje, adresu e-mail oraz hasła, za pomocą którego Użytkownik będzie się logował do Forum.

4.Każdy Użytkownik działa na Forum pod nazwą, którą stanowi jego imię i nazwisko oraz nazwa parku narodowego.

5. Rejestr Użytkowników prowadzi administrator.

6. Treści prezentowane na Forum są widoczne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.

7. Treści zamieszczane na Forum przez Użytkowników mogą dotyczyć wyłącznie spraw związanych z funkcjonowaniem parków narodowych oraz problemów ochrony środowiska. Administrator Forum oraz Moderator Forum ma prawo usuwania postów nie związanych z problematyką Forum, informując jednocześnie Użytkownika o przekroczeniu Regulaminu Forum. Administrator Forum oraz Moderator Form mają prawo do przenoszenia wątku między działami Forum, jeżeli nie odpowiada on jego tematyce.

8. Zabronione jest umieszczanie wypowiedzi, które naruszają obowiązujące prawo, a w szczególności zawierają treści lub materiały pornograficzne, nawołujące do nienawiści, dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, dotyczą produktów, których obrót jest zakazany prawem, są wulgarne, obsceniczne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste innych osób. Opublikowanie postu zawierającego takie treści powoduje usunięcie postu przez Administratora Forum lub Moderatora Forum, może także skutkować skreśleniem z listy Użytkowników. W przypadku złamania prawa przez Użytkownika na Forum, Administrator Forum ma prawo powiadomić odpowiednie organy ścigania.

9. Każdy z Użytkowników ma prawo w granicach oznaczonych Regulaminem Forum do zamieszczania postów, po uprzednim zalogowaniu się.

10. Administrator Forum i Administrator Portalu nie bierze odpowiedzialności za treści prezentowane na Forum przez Użytkowników.

11. Korzystanie z Forum jest bezpłatne.


 

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

  

              

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

            

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1698357 Projekt i realizacja: PADO